Voorstel voor tijdelijke woningbouw in het groen direct naar de prullenbak verwezen

Een sportveld in het Soesterkwartier
Een sportveld in het Soesterkwartier © Nieuwsplein33
Amersfoort - Sommige raadsleden willen overal bouwen. In de gemeenteraadscommissie stelde dinsdagavond Noëlle Sanders van Beter Amersfoort de vraag aan haar collega’s of er gebouwd mocht worden in groengebieden. Daarbij doelde ze op grasvelden die nu als speelplek dienen, ecologische verbindingszones, groenstroken bij bebouwing maar ook sportvelden en het groen bij scholen. Beter Amersfoort wil vooral tijdelijke woningen op die locaties.
Raadslid Sanders noemde daarbij specifiek de weilanden van Groot Weede in Hoogland, vlakbij de bekende boer Kok en aansluitend op Park Schothorst. Dit gebied is daarmee een ecologische verbindingszone. Het gebied is in handen van projectontwikkelaar Schoonderbeek, die het vele jaren terug van boer Kok heeft gekocht met doel te kunnen bouwen. De projectontwikkelaar lobbyt al lang voor deze locatie en heeft bij Noëlle Sanders blijkbaar een willig oor gevonden.
Vlak voor de commissievergadering stuurde wethouder Astrid Janssen nog een raadsinformatiebrief naar de commissie. De wethouder geeft in de brief aan, dat er al 447 tijdelijke woningen worden gerealiseerd. Tijdelijke woningbouw heeft in de ogen van het college van burgemeester en wethouders alleen maar zin als het gaat om de bestrijding van leegstand of als het gaat om een locatie waarvan al vaststaat dat er gebouwd gaat worden.

Bovenduist

Het grootste deel van de geplande tijdelijke woningen gaat naar Vathorst Bovenduist, in totaal ongeveer 300 woningen. De gemeenteraad wil daar in de nabije toekomst gaan bouwen en hier worden de tijdelijke woningen gezien als vooruitlopen op die toekomst.
Een andere locatie is de Hardwareweg in het Hoefkwartier waar een tijdelijke opvang voor Oekraïners is gerealiseerd met ongeveer 110 woningen. En tot slot de Nijkerkerstraat waar ook nog eens 38 tijdelijke woningen worden gerealiseerd. Voor het college houdt het hiermee wel op, ondanks dat er in het verleden weleens een lijst is gemaakt met mogelijke locaties voor flexwoningen. Die lijst wordt geheim gehouden om onrust te voorkomen.
Voor tijdelijke woningen moet een zorgvuldig participatieproces worden doorlopen, waardoor het maar de vraag is of er sprake is van tijdwinst. Tot slot gaf de wethouder de raadsleden mee, dat het college geen heil ziet in het bouwen in het groen. Zeker in niet in ecologische gebieden, zoals Groot Weede.

Stuitend en onbegrijpelijk

Vervolgens kon de discussie tussen de raadsleden beginnen. Natanja Vreugdenhil van de Partij van de Dieren maakte brandhout van het voorstel van Beter Amersfoort. Zij vindt het stuitend en onbegrijpelijk dat Sanders hiermee is gekomen. Het groen leeft in haar bewoordingen al op de armoedegrens en moet beschermd worden. Speel- en sportplekken zijn er niet voor niets en belangrijk voor de leefbaarheid. Bij tijdelijke woningen moet er ook infrastructuur en voorzieningen worden aangelegd en daarmee de is het vraag of het financieel haalbaar is.
(Artikel gaat verder onder de foto).
© Nieuwsplein33
Een mening die door alle overige raadsleden, in iets mildere bewoordingen, werd gedeeld. Het aantal tijdelijke woningen dat nu is voorzien, wordt als voldoende gezien en bouwen in het groen is ongewenst. Raadslid Sanders reageerde dat zij eigenlijk wel weinig steun verwacht en daarmee verdwijnt het hele voorstel in de prullenbak. Opmerkelijk is wel dat niemand haar de vraag stelde waarom zij het op de agenda heeft gezet, als zij op voorhand al weinig steun had verwacht.
Wethouder van Lammeren reageerde na afloop verheugd dat de raadsleden het voorstel hebben afgewezen. Het is volgens hem juist nu tijd om de natuur te versterken en niet om die kapot te maken.

Voorrang voor Amersfoorters

Er kwam dinsdagavond nog een ander voorstel van de fractie van Beter Amersfoort aan de orde. Het Rijk heeft meer voorrangsregels voor huisvesting mogelijk gemaakt. Noëlle Sanders, nu gesteund door de fracties van GroenLinks en CDA, vroeg haar collega’s om hierover het gesprek aan te gaan. Met vragen als: voor wie willen we dan voorrang en bij welke woningen?
Het zou volgens het Rijk bijvoorbeeld mogen gaan om specifieke beroepsgroepen, zoals onderwijs, gezondheidszorg en politie. Er mogen ook bindingseisen worden gesteld waarbij óók gekeken kan worden naar binding met de stad of zelfs delen van de stad of de dorpen.
(Artikel gaat verder onder de illustratie).
Een impressie van de nieuwbouw aan de Plotterweg 26-28.
Een impressie van de nieuwbouw aan de Plotterweg 26-28. © Gemeente Amersfoort
De commissieleden kregen een uitgebreide ambtelijke toelichting op de nieuwe regeling. Er mag bij 50 procent van de aangeboden woningen een voorrangsregeling worden opgesteld. De gemeenteraad is in principe vrij om daarbinnen keuzes te maken, zolang het maar binnen die 50 procent blijft. Dat maakt het direct lastig, want als bepaalde doelgroepen extra voorrang krijgen dan gaat het ten koste van de andere groepen zoals urgente woningzoekers. De regeling geldt overigens alleen voor nieuwbouw.
De mogelijkheid om een bindingseis aan wijken toe te staan sprak raadsleden wel aan. Zij zien daarin een mogelijkheid om doorstroming van ouderen te bevorderen in hun eigen wijk. Het zou volgens Menno Fousert van Amersfoort2014 mogelijk ook het draagvlak voor nieuwbouw van woontorens in de wijk kunnen bevorderen als een deel van die woningen aan de huidige wijkbewoners worden toegewezen.
Het bleek een interessante presentatie, maar wel een die veel vragen opriep. De conclusie die de meeste raadsleden trokken was om voorzichtig te kijken naar de mogelijkheden. De wethouder beloofde met een uitwerking te komen in het verwachte Volkshuisvestingsprogramma.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.