Zelden waren raadsleden zo eensgezind over het gemeentelijk huishoudboekje

Amersfoort - Een ruime meerderheid van de Amersfoortse gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met de begroting voor de komende vier jaar. Alleen de oppositiepartijen VVD, SP, Amersfoort voor Vrijheid en de Burger Partij Amersfoort, goed voor in totaal acht van de 39 zetels, stemden tegen.
De begrotingsbehandeling is, ondanks de forse bezuinigingen die nog komen, soepel verlopen. De collegepartijen zijn tevreden, het beleid van het collegeprogramma is volledig in de begroting verwerkt. De oppositiepartijen Amersfoort2014, PvdA, Denk en Beter Amersfoort vinden voldoende van hun beleid terug in de begroting en stemden daarom ook voor.
Opvallend was het lage aantal moties, elf in totaal, dat werd ingediend. Door middel van een motie spreekt de raad een oordeel uit of doet een wens of verzoek aan het college. Het kan het beleid daardoor bijsturen. Eén van de moties werd ingetrokken. Van de overgebleven tien zijn er acht aangenomen en twee verworpen.

Straten anders inrichten

Eén aangenomen voorstel gaat over een proef om straten anders in te richten. De openbare ruimte is schaars en wordt nu veelal ingenomen door de auto, aldus de indieners D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks. Zij stellen daarom voor om geld beschikbaar te stellen voor een proef voor minimaal twee straten in verschillende wijken, waarbij minimaal vijf mensen per straat hun auto willen inleveren.
De vrijgekomen ruimte, van niet gebruikte parkeerplaatsen, kan dan tijdelijk groener worden ingericht. Hiervoor is in totaal 100.000 euro beschikbaar gesteld. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen VVD, de Burger Partij Amersfoort (BPA) en Amersfoort voor Vrijheid stemden tegen.
In 2026 zal naar alle waarschijnlijkheid fors moeten worden bezuinigd, omdat de Rijksuitkering die gemeenten krijgen, minder zal worden. Het gaat om ongeveer 24 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders wil die bezuinigingen zorgvuldig voorbereiden en heeft daarvoor tijd uitgetrokken. De bedoeling is om eerst op zoek te gaan naar financiële middelen. Vervolgens moeten er gesprekken met organisaties in de stad en met bewoners plaatsvinden. Een aantal van de moties gingen over dit proces.

Kaasschaafmethode

De gemeenteraad wil ook zelf zorgvuldig worden meegenomen in de weg naar de bezuinigingen. Het college waarschuwde om niet teveel eigen ideeën van de gemeenteraad bij de ambtenaren in te dienen. Dat kan het zorgvuldige proces verstoren. De wethouder van financiën, Willem-Jan Stegeman, beloofde wel om de raad steeds te betrekken. Er komt nog een plan van aanpak en dat zal ook met de gemeenteraad worden besproken. Een motie van het CDA en de Christen Unie om niet direct met een extra lastenverzwaring te komen om de bezuiniging op te vangen, werd met ruime meerderheid aangenomen.
Om tot 24 miljoen bezuinigingen in 2026 te komen, wordt de zogenaamde kaasschaafmethode gebruikt. Van ieder programmaonderdeel in de begroting moet vier procent ingeleverd worden. De SP heeft berekend, dat dit voor het sociaal domein gaat om dertien miljoen euro, ruim de helft van alle benodigde middelen. Voor deze partij was dit aanleiding om een motie in te dienen, om het gehele sociale domein te ontzien en daar geen enkele bezuiniging toe te staan.

Tevreden

Dat ging voor bijna alle partijen te ver. De meesten willen eerst kijken wat wél mogelijk is, maar niemand wil natuurlijk grote problemen in het sociale domein. De motie werd daarom alleen gesteund door SP, PvdA en de BPA.
De coalitie zal tevreden terugkijken op de behandeling van de begroting. Zelden is in Amersfoort zo kort over een begroting gesproken, nauwelijks twaalf uur in drie dagdelen. Niet vaak werden er zo weinig moties ingediend en was er zo’n eensgezinde gemeenteraad. Of dat zo zal blijven als de resultaten van de bezuinigingsronde bekend worden, is natuurlijk maar de vraag.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.