Meer daklozen en overlast op straat, gemeente wil snel extra noodopvang

© Stichting Kansfonds
Amersfoort - Het aantal dakloze mensen in Amersfoort neemt toe. Dat geldt ook voor de overlast op straat waarmee dit soms gepaard gaat. In een brief aan de raad slaat het gemeentebestuur alarm en schrijft dat er snel extra plekken in de noodopvang gecreëerd moeten worden.
Dat de situatie nijpend is, blijkt uit het feit dat de winteropvang op het Smallepad al vol zit. Een deel van de mensen slaapt daar nu op bijgezette veldbedden. De gemeente schat in dat er ongeveer 250 dak- en thuislozen zijn die in opvanglocaties (inclusief de vrouwenopvang en doorstroomvoorzieningen) verblijven of die in hun eigen netwerk (tijdelijk) onderdak weten te vinden.
De gemeente benadrukt dat de meeste dak- en thuislozen dus onderdak hebben en geen overlast op straat veroorzaken. "Ook niet alle overlast op straat wordt veroorzaakt door de doelgroep dak- en thuislozen", schrijft het college van burgemeester en wethouders.
Op straat is er wel sprake van een toename van mensen die geen plek hebben om te overnachten of die (nog) geen gebruik maken van alternatieve oplossingen. "We ontvangen van onder andere de straatadvocaat en het team bemoeizorg signalen dat er meer overlast is op straat." Over de overlast werden onlangs schriftelijke vragen gesteld door de fractie van DENK.

Complexe problematiek

De gemeente schrijft verder dat er sprake is van een toename van complexe problematiek. Er is op korte termijn nauwelijks capaciteit in de diverse opvanglocaties om nieuwe instroom op te vangen. "Dit komt enerzijds doordat ‘nieuwe groepen’ dak- en thuislozen zich aandienen in onze regio en anderzijds door de beperkte door- en uitstroommogelijkheden richting een woning, al dan niet met (ambulante) ondersteuning."

De gemeente beschrijft verschillende type daklozen op straat:

• 5 tot 10 bedelaars, waarvan sommigen met een verslaving kampen (deze groep is voor een deel bekend bij het Leger des Heils en bij de Kleine Haag)

• 6 à 7 oud seizoenwerkers afkomstig uit de regio en die naar Amersfoort gekomen zijn;

• 5 tot 10 mensen uit Utrecht, deze groep pendelt op neer tussen Utrecht en Amersfoort;

• 5 Amersfoortse mensen die in aanmerking komen voor Skaeve Huse;

• Met regelmaat worden thuisloze mensen uit Hilversum, Soest en Zwolle in Amersfoort op straat aangetroffen. Deze groep verblijft meestal in panden, bij anderen in huis, etc.

• 2 door strafbare feiten uitgezette jongvolwassenen met Nederlandse nationaliteit vanuit Engeland.

In de brief staat verder dat de gemeente een toename ziet van daklozen die niet in Nederland ingeschreven staan en daarmee minder tot geen toegang tot sociaal maatschappelijke voorzieningen hebben. Het gaat zowel om arbeidsmigranten uit Midden- en Oosteuropese landen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Er wordt een stijging gezien van beide groepen.
(Artikel gaat verder onder de foto).
René Slotboom bij de ingang van Motiva
René Slotboom bij de ingang van Motiva © Nieuwsplein33

Gezinnen

Verder melden gezinnen met kinderen zich steeds vaker bij de maatschappelijke opvang. "Onze inzet is erop gericht om in ieder geval de rechten van het kind zoals een dak boven het hoofd en toegang tot onderwijs te borgen. Gezinnen met kinderen slapen dus niet op straat." Vooruitlopend op een structurele oplossing in of buiten de regio spant de gemeente zich tot het uiterste in om deze gezinnen veilig onderdak te geven. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van pensions en vakantieparken.
Concreet stelt het college van burgemeester en wethouders voor om de bouw van kleine, goedkope (tijdelijke) woningen te versnellen. Dat bevordert de doorstroming van onder meer mensen die dakloos zijn geraakt naar een woning. Omdat er nu onvoldoende capaciteit is in de bestaande noodopvanglocaties, wil de gemeente daar tijdelijke extra capaciteit realiseren. Hoe dat moet is nog niet duidelijk.
Door direct extra veldwerk en 'bemoeizorg' in te zetten hoopt Amersfoort bovendien dakloze mensen op straat beter te bereiken. Hen te ondersteunen richting passende oplossingen en de overlast op straat te verminderen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.